ฐานข้อมูล

 

แนวคิดการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จะเน้นในเรื่องของรูปแบบที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ได้สะดวกและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ต้องการได้ทั้งรูปแบบของไฟล์ Excel และ PDF

ระบบฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

2. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ

3. สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

4. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

โดยในแต่ละหัวข้อหลัก จะประกอบด้วยหัวข้อย่อยและข้อมูลดัชนี ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานจัดทำดัชนีเพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม